«Отче наш» — головна молитва християн, яка передана нам Самим Господом Ісусом Христом через Євангеліє, на різних мовах світу.Оригінал молитви на старогрецькій мові

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. [Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.]


Українська

 

Отче наш, що єси на небесах!
Нехай святиться Ім'я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі.
Хліба нашого насущного дай нам сьогодні.
І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим.
І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. 

Азербайджанский

Гёларда́ ола́н Атамы́з,

Ады́н мюггадда́с тутулсу́н,

Падщахлыгы́н гяльси́н,

Гёйда́ олдугу́ чимии́ Ерьда́ дыСаны́н ираадэ́н олсу́н.

Гюндали́к чёраыимизы́ бизя́ буджюн верь.

Биза́ борджлу́ оланлары́ багышладыгымы́з кими́ Бизи́м борджлармызы́ да багышла́.

Бизы́ сынага́ ча́йкма, ла́кин бизы́щарда́н хила́с эт.

Чю́нчи падшаглы́х,

Кюдря́т

Вэ изза́т абады́ олара́х Сани́ндыр.

А́ми́н.

 

Арабский

áбá-на алладхи́ фи́ ас-самáуáт-и,

ли-я-та-яаддас-и áсм-у-кá!

ли-я-ти малаку́т-у-кá!

ли-таку́н ма-ши-áт-у-кá  áлá ал-áрд-и камá хиа фи́ ас-самá-и!

ху́бз-а-на кафáф-а-на́ а-ṭи-нá ал-яуам-а!

уа-ахфир ла-нá дхуну́б-а-нá, камá на-хфир-у нахну ли-лму-дхниб-и-на илай-нá!

уа-лá ту-дъкхил-нá фи́ та-йрибат-ин, лакин наййи-нá мина аш-ширрíр-и,

л’анна лака́

аль-му́лка

уа-аль-яу́ваха

уа-аль-майда илá ал-абади.

áми́н.

 

Арамейский

Авву́н дбищма́йя нитка́ддах щимму́х

Тэ́тэ́ Мальчу́тух

Нэ́вэ́ совья́нух эйча́на дбищма́йя аб па́ра

Ха́ ля ля́хма дсунка́нан юма́на

Вущю́кх лан хобэ́йн эйча́на дап а́хнан щу́клан хайяви́н

Ула́ тъа́лан лнисью́на, элля́ па́сан мин би́щя.

Му́дтуль ди́лух хай

Мальчу́та

Ухе́йла

Утищбу́хта

Ль а́льам алльми́н.

Ами́н.

 

Армянский

Айр мер вор еркинес ес,

сурб егици анун ко.

Екесце аркаютюн ко

егици камк ко

ворпес еркинес ев еркри.

Зеац мер анапазор

тур мез айсор

Ев тох мез зпартис мер

ворпес ев мек тохумк

мероц партапанац.

Ев ми танир змез и порцутюн.

Айл пркеа мез и чаре.

Зи кое аркаютюн

ев зорутюн ев парк

авитянес

Амен

 

Африкаанс

Óнзе Фа́дэр ват ин ди хéмеле ис,

лат иу́ Нам хехáйлихт ворд.

Лат иу́ кóнинкряйк ком.

Лат иу́ вил хески́д, соóс ин ди хéмел нет со ок оп ди áрдэ.

Хéй óнс фандáх онс дáхликсэ брот,

Эн фэрхéйф онс онс скю́лдэ, соóс онс ок онс скюлдэнáрс ферхéйве.

Эн ля́й онс ни ин фэрсу́кин ни, мар фэрлóс онс фан ди бóсэ.

Вант ан Иу́ бэхóрт

ди кóнинкряйк

эн ди крах

эн ди хéйрликхайт тот ин э́виххайт.

Áмэн

 

Белоруський

Ойча наш, Яки ёсць на нябёсах,

няхай свяцицца имя Тваё,

няхай прыйдзе Царства Тваё,

няхай будзе воля Твая як на небе, так и на зямли.

Хлеб наш надзённы дай нам сёння;

и даруй нам дауги нашы, як и мы даруем даужникам нашым;

и не увядзи нас у спакусу,

але збау нас ад злога.

бо Тваё ёсць Царства

и сила

и слава навеки.

Амин

 

Болгарский

О́тче наш, Ко́йто си на небеса́та!

Да се свети́ Тво́ето и́ме,

да до́йде Тво́ето Ца́рство,

да бу́де Тво́ята во́ля, ка́кто на небе́то, така́ и на земя́та;

насу́щтния ни хляб дай ни днесь,

и прости́ нам ды́уговэтэ ни, ка́кто и ни́е прошта́ваме на на́шите даужни́ци,

и не воведи́ нас в изкуше́ние, но избави́ ни от лука́вия;

зашто́то Твое е

ца́рството,

и си́лата,

и сла́вата вове́ки.

Ами́н.

 

Венгерский

Ми Отья́нк, о́ки о мэ́ньек бэ́н бу́ть’,

Сэ́н-та-тэ-щи́к ме́ко-та-на́ват,

Ё́-ё́ на́ло-тэ́о-орса́к,

Ла́ен мего-тэ́о окороту́д, о́минь то-мэ́нь-бэн, у́гя-фё́-дони́щ;

Ми́нданна́пи кэ́нье-иунке́т о́д-мэк ни́-кю́нк ма́,

Е́ж бу́ча́жд мэ́к-ви́т-кэ́йн-кэ́т, ми́ ки́п-пэ́н ми́-иш мекбу́-ча́-ту́н коз эллэ́нюнк вэт кэзё́к нэ́к;

И́ж нэ́-ви́гь минкэ́т кище́р ты́ж-бэ́, дэ́ са́бади́ч мэ́-го́го-ноз-тóл;

М́ерт ти́е доз-о́рса́к,

Охо́то-ломе́щ

О ди́чо-ще́йк ми́ндорокке́.

А́мэ н.

 

Вьетнамский

Ляй Ча чунг той о чен чой;

Янг Ча дук тан;

Нук Ча дук дэн;

И Ча дук нэн, о дот ну чой!

Син чо чунг той хом най ду ан ду няй;

Син т-ха той лой чо чунг той, ню чунг той кунг та кэ фан той нэт гум чунг той;

Син чо дэ чунг той би кам бё, ма ку чунг той хой дё а!

Вей ню,

Куи́н,

Вин хин дэо ток вэу Ча дой дой.

Á-мэ́н.

 

Голландский

́нзе Фа́дэр  ди ин дэ хе́мел за́йт,

Иу́ нам во́рде хеха́йлихт,

Иу́ ко́нинкряйк ко́ме.

Иу́ вил хещхи́де, оп а́рдэ зоа́лс индэ хе́мел.

Хéйф онс хéйден онс дáхеликс брот.

Ен ферхéйф онс óнзе щхюлден хэля́йк ок вáй ан а́ндэрээйн ферхéйфен.

Ен ляйд онс нит ин ферзу́кин, мар ферлóс онс фан дэ бóзэ.

Вант фан Иу ис

Хет кóнинкряйк

Ен дэ крахт

Ен дэ хéйрляйкхайт

Ин э́увиххайт.

Амен.

 

Гречеський

Па́тэр имо́н о эн тис урани́с

Аясси́то то о́нома́ су

Элфэ́то и васили́а су

Ениси́то то фэ́лима́ су ос эн урано́ кэ эпи́ тыс йи́с

Тон а́ртон имо́н тон эпиу́сион дос ими́н си́мэрон

Кэ а́фэс ими́н та офэли́мата имо́н ос кэ ими́с афи́эмэн тыс офилэ́тэс имо́н

Кэ ми́ исэнэ́гис има́с ис пиразмо́н, алла́ ри́сэ има́с апо́ ту пониру́.

О́ти су́ э́стин

И васили́а

Кэ и ды́намис

Кэ и до́кса

Ис тус эо́нас

Ами́н.

 

Грузинський

Мáмао чвéно, рóмели хар цáта ши́на,

Цми́нда икáвн сахéли шéни,

Мóведин су́пева шéни,

И́кавн нéба шéни, ви́тартса цáта ши́на, э́гретса квéканаса зéда.

Пу́ри чвéни арсóбиса мóмец чвéн дхéс

Да момитéвен чвен тананадéбни чвéнни, ви́тарца чвен ми́вутевебт тáнамдéбта мат чвéнта,

Да ну шéмиквáнеб чвен гансацдéлса, áрамед ми́хснен чвен бороти́саган,

Раметху шени арс супхева, дзали да дидеба,

Сакхелитха мамиса да дзиса да сулитсмидиса,

Атс да марадис да укунитхи укунисамде.

Амин.

 

Датский

Фéдар фо, ду сом э́а и Хи́млэн.

Хéллигет вóрдэ дит нáун,

Кóмме дит ри́е.

Шке дин ви́лье, сом и Хи́мле со о по ю́ан.

Гив ас и дэй ворт дáули брóда

О форлé ос во скюд, сом о ви форлéда вор скю́лдна,

О лед ас и́кке и фрéстесе, мен фри ас фра дет óнда.

Си дит эр ри́ес

О мáктэн

О э́а и и́вигхэ́д.

Áмен.

 

Іврит

Ави́ну, щэба́шама́йим

Йи́ткадэ́ш шимха́

Та́во́ малькутэ́ха

Йеасэ́ ръцо́нъха ба-áретс ка-ашéр на-асá вашáмайим

Тэн-лáну хайóм лéхем хукéйну.

У-селáх лáну эт ашматéйну, ка-ашéр солехи́м анáхну ла-ашéр áшему лáну.

Вэ-áль-тевиэ́йну лидэ́й массáх, ки-и́м хатзилéйну мин-харá.

Ки леха́

Ха-ма́мелаха́

Вэ-ха́гъвура́

Вэха́-тифъэ́рэт ле-о́льмэ́й óлами́м.

Амэ́йн

 

Індонезийский

Ба́па ка́ми амби́ сорга́, Ди́кудуска́нла нама́-Му,

Да́тангла́ Краджя́ан-Му́,

Джя́дилах кэхэнда́к-Му ди бу́ми сапарт́и ди сорга́.

Бы́рика́нлах ка́ми па́да ха́ри ини́ ма́канан ка́ми янг сецу́кумня́

Дан ампу́нилах ка́ми а́кан кеса́лахан ка́ми, сэпэрти́ ками́ джю́га мэнампу́ни о́ранг янг бырса́лах кэпа́да ка́ми;

Дан джя́нанла́х мамба́уа ка́ми кэ да́лам пэнджо́баа́н, тэта́пи лёпа́сканла́х ка́ми да́ри па́да янг джяха́т.

Ка́рна Унгко́лах янг ампу́ня Кра́джяа́н

Дан куа́са

Дан каму́лияа́н са́мпаи сала́ма-ла́маня.

Ами́нь.

 

Іспанський

Па́дрэ нуэ́стро кэ эстáс эн лоссъéлос,

Сантификáдо сэ́а ту Нóмбрэ,

Бэ́нга а носóтрос ту рэ́ино,

Áгасэ ту болунтáд аси́ кóмо эс эн ель съéло, эн ля тьéрра.

Эль пан нуэ́стро сустансья́л дэ кáда ди́а дáносле óй.

Пэрдóнанос нуэ́страс дэ́удас, аси́кóмо носóтрос пердонáмос ануэ́строс дэудóрэс.

Но́ нос дэ́хэс каэ́р эн ля тэнтасьё́н,

мас ли́бранос дэль мали́гно.

Пуэ́с ту́ё эс

Эль Рэ́ино,

Эль Подэ́р

И ля Глóрия,

Аóра и сьéмпрэ и пор лос си́глос дэ лос си́глос.

Амэ́н.

 

Італьянський

Пáдрэ нóстро кэ сэ́й нэ́й че́ли,

си́а сантификáто иль ту́о Нóмэ,

вэ́нга иль ту́о Рéньё,

си́а фа́тта ля туа волонта́ ко́мэ ин чéло кози́ ин тэ́рра.

Дáчи óджи иль нóстро пáнэ сóпрасостанциáле,

э римэ́тти а нóй и нóстри дэ́бити кóмэ нóй ли римэттья́мо ай нóстри дэбитóри,

э нон пэрмэ́ттэре кэ сья́мо индóтти ин тэнтацьо́не; ма либéрачи даль мали́ньё.

Пойкэ́ ту́о э

иль рэ́ньё,

ля потэ́нца,

э ля глóриа нэй сэ́коли.

А́мэн.

 

Китайський

Во́мэн цза́й Тяньшан дэ фу́,

Юа́нь ни́дэ ми́н бэйцзу́ньвéйшэнг,

Юа́нь ни́дэ гуó лáйлинь,

Юа́нь ни́дэ чжи́йи́ чэн си́н юй де,

жу́ ю́й тянь

Во́мэн дэ жи́юн лян,цю ни́цзи́ньтиянь цы гэй во́мэн ;

Куа́нь мянь во́мэн дэ цзуи́ чжа́й ,

Йоужу́ во́мэн куа́нь мянь куй фу́во́мендэ жэнь; бу́яо жàн во́мэнсяньжу йоухо́, да́нь цзю во́мэнтуо́ли́ нà сé э чжэ

Инвэй гóду́,

Цюаньби́нг,

Жуняао, цюáнши нидэ, чжи́да́оюнюа́нь.

А́мен!

 

Корейський

Ханеул-е́ гйеси́н ули-а́беоджи́

Абеоджи́уи илеум-и́ геолугхи́бичнасимйео́

Абеоджи́уи налага́ о́симйе́о

Абеоджи́уи ттеус-и́ ха́неул-есеоуа́гат-и́ тта́нг-есео́до илуео́джисо́сео́.

Онеу́л джохуие́ге ил-ё́нгха́л я́нгсиг-е́ул джюсиго́

Джохуие́ге́ джялмо́шан илеу́лджэохуига́ ё́нгсеохаони́ джэоху́иёелеу́л ёнгсеохасиго́

Джэохуи́леул юхо́г-е ппа́джиджиа́нхге хасиго́ а́г-есео гуха́сосео.

Джюни́мкке нала́

Уа гуонне́унг-гуа́

Йео́нг-гуанг-и́ йео́нг-уонхи́исснаи́да.

Аме́н.

 

Латин

Па́тэр но́стэр, кви эс ин чэ́лис,

санктифичэ́тур но́мэн ту́ум.

адве́ниат ре́ньум ту́ум.

фи́ат волю́нтас ту́а си́кут ин чэ́ло эт ин тэ́рра.

па́нэм но́струм квотидиа́нум да но́бис о́диэ.

ет дими́ттэ но́бис дэ́бита но́стра си́кут ет нос дими́ттимус дэбито́рибус но́стрис.

эт нэ нос инду́кас ин тэнтацио́нэм, сэд ли́бэра нос а ма́ло.

Кви́a ту́ум эст

рэ́ньум,

эт потэ́стас,

эт гло́риа ин сэ́кула.

А́мен.

 

Малайский

Я Бапá ками́ янг ди шу́рга,

Энгкáула Áлла янг Э́са, сэмóга Э́нгкау дисэ́мба дан дихормáти.

Энгкáула Рáджа ками́. Сэмóга Э́нгкау мемери́нта ди бу́ми, дан сепéрти ди шу́рга, кехендáк-Му ди́таáти.

Бери́ля ками́ макáнан янг ками́ перлу́кан пáда хáри и́ни.

Ампу́нкáнла кесалахáн кáми, сепéрти ками́ менгампу́ни óранг янг берсáла терха́дап кáми.

Джя́нганла биáркан ками́ кехи́ланган и́ман кети́ка дичу́баи, тетáпи селамáткáнлах кáми дарипáда куóса Си Джáхат.

Энгкáула Рáя

Янг беркуóса

Дан мули́а унту́к салáма-ламáня.

Ами́н.

 

Німецкий

Фáтер У́нзер им Хи́ммел,

Гехáйлихт вéрде Дáйн Нáме,

Дáйн Рáйх кóмме,

Дáйн Ви́лле гешéэ, ви им Хи́ммелзо áуф Э́рдэн.

У́нзер тэ́глихес Брот гиб унс хóйте.

Унд фэрги́б унс у́нзэрэ Шульд, ви а́ух ви́а фэргэ́бен у́нзэрэн Шу́льдигерн.

Унд фию́рэ унс нихьт ин фэрзу́хун, зóндэрн эрлё́зе унс фон дем Бё́зэн.

Дэн Дайн ист

Дас Рáйх

Унд ди Кра́фт

Унд ди Хе́рлихкайт

Ин Э́вихкáйт.

А́мен.

 

Польский

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе,

них щи свíнчи и́ме Твóе!

них пщи́йдже кролéство Твóе;

них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Альбóвием Тво́е йе́ст

Кролéство

и моц,

и хвáва на вéки вéков.

Áмен

 

Португальский

Па́й Нóссу кэ эстáйз ну сэ́ус,

сантификáду сéжя у во́ссу нóми,

вэ́нья а нóс у вóссу рэ́ину,

сéжя фэ́йта вóсса вонтáджи асси́ на Тэ́рра ко́му ну Сéус.

О пóу нóссу джи́ ка́да джи́я нуз дай óжи,

пердуáй эс нóссес уфэ́нсес асси́н кóму нóс пердоэ́мос а кем нус-тéм офэнджи́ду,

нáо ноз дэ́щéйз каи́р-эм тэнтасáо

мас ли́врай-нос ду мал

поркэ́ тэ́у и

у рéину,

и у подéр,

и а глóриа, пара́ сэ́мпре.

Амéн.

 

Румунский

Тáтал ностру карéшче ин чéру,

сфинцеáска-се ну́меле Тóу,

виа импараци́а Та,

фáкаса вóиа та, преку́м ин чер аса чи пи памíн.

Пы́инеа нóастра чес де тоате зилеле, ди-не-о нóуа áстацы

чи на я́рта нóуа грече́лиле нóастре преку́м ши нóи иертíм греши́тили нóстри

ши ну не дучé пе нóи ин испи́та чи не избавéште де чел рóу.

Ка а Та есте импаратíа

ши путéреа

ши слáва,

Акум ши пуруреа ши ин вéчии вечилор,

Амíн.

 

Сербский

О́че наш, ко́йи си на небеси́ма,

да се све́ти и́ме Тво́е,

да до́джье ца́рство Тво́е,

да бу́де во́ля Тво́я и на зе́мли ка́о и на не́бу.

Хлеб наш насу́шни дай нам да́нас,

и опро́сти нам ду́гове на́ше ка́о што и ми опра́штамо дужници́ма сво́йим,

и не уве́ди нас у искуше́нье, но изба́ви нас од зло́га.

Йер е Твое́ Царство, и сила, и слава у векове векова.

Ами́н.

 

Сірийский

Абу́н дбáшмáё

Нéтхкадаш шмокх

Ти́тхе мáлкутхóкх

Нéхуэ сéбёнóкх áйкáно дбáшмаё́ оф бáр-о

Хаб лан лахму́ дсу́нконáн я́умону́

Уáшбук лан хаубáйн уáхтохáйн айкáнó доф ханáн шбáкан лхáёбáйн

Ло та лан лнéсъюнó éлó фáсó лан мен би́шо

Мету́л ддилóкх хи мáлкутхó

Хáйло тéшбухтó

Л-óлáм улмíн

Ами́н

 

Тайский

Кха́ тэ пра́-вида́-кхонг кха́ пра-о́нг тха́нг-ла́й пху́ с́-тхи́

Нэй сова́нг кхо́ хи́ пр-на́м кхо́нг пра-о́нг пэ́н тхи́ кхо́уро́п са́кка́ра́

Кхо́ хи́ пхэ́н дин кхо́нг пра́-о́нг ма́ та́нг ю́

Кхо́ хи́ пэ́н пэй та́м пра́-тха́й кхо́нг пра́-о́нг Ней со́ва́нг пэ́н джя́нг-ра́йко́ хэ́й пэ́н пай я́нг на́н ней пхэн дин ло́к

Кхо́-пра́т-ха́н а́ха́н пре́-та́м ва́н ке́ пхок кха́ пра-о́нг ней ван ни́

Ле́ кхо́ сонг ёнг ба́п пхид кхонг пхук кха́ пра-о́нг Мын пхок кха́ пра-о́нг ёк тхо́н бнда́ кхон тхи́ тха́ пхид то́ кха́ пра-о́нг

Ле кхо я́ сонг на́м пхук кха́ пра-о́нг кха́о-пай ни-ка́н тхо́д-ло́нг Пэ́ кхо хи́ пхук кха́ пра-о́нг пхон ча́к ква́м чу́-ра́й

 

Турецкий

Гёктáрдеки Быбымы́з,

Áдын кутсáл кылынсы́н.

Эгямянли́н гя́лсин.

Гю́кты олду́ гиби́, я́ризындэдэ сэни́н и́стеди́н óлсун.

Бу́гюн би́зэ гюндели́к экмéйгимизи́ вар.

Би́зэ кáрши суч ишлейéнлери бáгишладигимиз ги́би, сан де би́зим су́чларимизи бáишла.

Ая́ртылмамыза изы́н вя́рмэ. Би́зы кё́тю óландан би́зи куртáр.

Чю́нкю эгямянли́к,

Гю́ч

Вэ гюджели́к сóнсузларé дек эни́ндыр.

Áмин.

 

Узбецький

Бызни́нг осмондаги́ Отамы́з!

Сени́нг муккадда́с исми́нг улу́гла́нсин.

Сени́нг Шохлиги́нг ке́лсын.

Осмондэ́ бульгани́ кябы́, Ерда́ хам Сени́нг ирода́нг баджо́ ке́лсын.

Бугунги́ рызк-рузымызны́ берги́н.

Бизга́ гнох килгянларны́ быз кечиргя́ндык, Сен хам бызни́нг гунохларымызны́ кечи́ргя́н.

Бызны́ васвасага́ дучо́р кы́лмагин, А́ммо ёву́з шайтонда́н хало́с кылги́н.

Са́лтана́т,

Ку́ч-кудра́т

Ва шо́н-шухра́т то́ аба́д Сени́киды́р.

О́ми́н.

Фарсі

Эй пэ́дара а́с-ма́ниэ-ма

На́-м ту́мо а́д-да́с пад.

Па́дэшахи́э тоб-би́яй гяд.

Эради́ ту ха́монту́р-ки да а́с-ма́нэджра́-ми-шаба́д, да́р-зами́н-низэджро́-шаба́д.

Но́нэ рузони́ мо́-ро эмру́з б-мо́ бэ́дэ.

Ха́т-хоё́й мо́-ро беба́хш, чено́нкэмо́-низ кесо́ниро́ кебема́х хат-о́ кяпда́н ба́хшибе́й.

Мо́-ро а́з-ва́с ва́са-хо́ ду́ нэгя́хто́р ба́с-шари́р рахои́-дэ́,

Зи́ро по́дышохи́

Ба́ котра́т

Ва-чало́т то а́бадул о́бо́д аз о́н-нэтуст.

А́ми́н.

 

Фінский

Иша́ меида́н, ёка́ олэ́т та́йва́йсса́!

Пы́хи́тет о́лкон си́нун ниме́си;

Ту́лкон си́нун ва́алтаку́нтаси;

Тапа́хтуко́н си́нун та́хтоси мё́с ма́ан па́алла ниинкуи́н тай́ва́сса;

А́нна мэ́йлле та́на пайвана ме́йдан ёкапа́йвайнен ле́йпамме;

Я а́нна мэ́йлле ме́йдан ве́лкаммэ а́нтэкси, ниинкуи́н мэ́кин а́ннамме а́нтэкси ме́йдан вела́ллисиллэ́ммэ;

Ала́кэ ша́ата мэ́йта ки́уса́уксэ́эн; ва́ан па́аста ме́йдат па́хаста,

Си́лла си́нун он ва́лтаку́нта

Я во́има

Я ку́нниа я́нка́иккисе́сти

А́мэ́н.

 

Француський

Нóтре Пер, ки о сьё́,

кэ тон ном суá санктифьé,

кэ тон рень вьáн,

кэ та волонтé суá фэт сюр ля тэр ком о сьéл;

дóн-ну́ ожюрдуи́ нóтрэ пан ессансьéл;

ро́мэ́-ну́ но́ дэ́т, ком ну оси́ ле рометóн а но дéбитё́р;

э нё́ ну лéс па́з-антрé дан лёпрё́в, мэ дэли́вре-ну дю малáн.

Кар се а туа́ кипартья́н

лё рень,

ля пуисáнс

э ля глуáр, о сиэ́кле де сиэ́кле.

Áмéн.

 

Хінди

Хé хамáрé сварагика питá,

Тéрá нáма павитра мáнá джá-é,

Тéрá рáджя á-á-é,

Тéри́ ицчá джяисé сварга мé пу́ри́ хóти́ хаи, Ваисé паритхви́ пара бхи́ хó,

Áджя хамé утанá бхóджяна дé,Джó хамáрé ли-é áвас́ка хаи, Хамáрé апарáдха с́амá кара,

Джяисé хама ду́сарó кé апарáдхас́амá каратé хаи,

Хамáрé вис́вáса кó мата паракха парату хамé с́аитáна сé бацá.

Кйóн́ки

Рáджя

Аура парáкрама

Аура махимá садá тéрé хаим́.

Áми́на.

 

Чешський

Óтче нáш, йéнш йиси́ на небеси́х

Пóсвет-се имéно Твé

Пшич крáловстви Твé

Будь вóла Твá я́ко в нéби так и на земи́

Хлéб нáш вездэ́щи дещ нáм днес

А отпу́ст нáм нáше ви́ни я́кож и мы одпу́штиме нáшим вини́кóм

А неу́ведь нáс в покушéни áле збав нáс од злéго

Нéбо твé е

Крáловстви

И моц

И слáва навéки.

Амéн

 

Японський

Тэн ни имасу уарэра но Чичи йа.

Нэгауаку уа Нандзи но уа сэй то сэрарэ.

Нандзи но куни уа китари.

Нандзи но мунэ уа тэн ни оконауаруру га готоку, чи ни мо оконауарен.

Уа га ничийоо но катэ о конничи уарэра ни атаэтамаэ.

Уарэра ни оимэ ару моно о уарэра йурусу га готоку, уарэра но оимэ о йуруситамаэ.

Уарэра о изанаи ни мичибикадзу,

нао уарэра о кйоаку йори сукуи тамаэ.

А́мэн

Руський

Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукаваго.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Аминь.